Zákaznický magazín COOP
 Číslo 3/2008
*Vybráno z obsahu...
*Editorial
*Každá rada drahá
*Sudičky nadělily dobře
*Oříšky nejen pro popelku
*Restaurant hotelu Zvíkov:
Spojte historii
s gastronomií

*Lahodná cesta ke zdraví
*Kaleidoskop zajímavostí
a aktualit

*Den s... Mariannou,
12letou dcerou pěstitele
"férového" kakaa

*Recepty našich čtenářů
*Proč se tak jmenují?
Krasoňov

*Vídeňský řízek jedině
od Figlmüllera

*Půvab klenutí nad
říčními proudy

*Slovenský koutek
*Proč chléb už není to,
co býval


*Základní informace

 Archivy
*Zákaznický magazín
*Magazínek COOP

 Každá rada drahá
Dovolená uprostřed Evropy

Byť řada z nás touží po dovolené v cizích krajích, mnoho lidí zjistilo, že doma je nejlíp i v této době. Poznávají krásy Čech i Moravy a ať se stanem nebo v hotelu či penzionu, užívají si léta, lenoší nebo sportují. Ale i na domácí dovolené můžeme narazit na problémy s ubytováním, něco se ztratí, nedostaneme takové služby, jaké jsme si představovali. Nepřeji vám nic nepříjemného, naopak, užijte si bez problémů letošní zaslouženou dovolenou.

dívka u bazénu

Objednal jsem si pobyt v malém penzionu v jižních Čechách. Ale jeho majitel po mně chce zaplatit 75 procent ceny předem, aniž by mi písemně potvrdil objednávku. Musím mít v ruce písemný doklad o tom, že tam objednávám týdenní pobyt?
Smlouva nemusí být písemná, vznikne tedy také např. akceptací vyplněného rezervačního blanketu (dnes velmi často přes internet), telefonické objednávky apod. Smlouva může být sjednána i ústně např. v recepci hotelu.

Za ubytování a služby s ním spojené je objednatel povinen zaplatit ubytovateli cenu ve lhůtách stanovených ubytovacími řády. Na ceně se obě strany dohodnou, zpravidla však vyplývá z ceníku ubytovatele.

Pokud se zákazníkovi nelíbí, že podle podmínek stanovených ubytovatelem má zaplatit tři čtvrtiny ceny předem, může hledat ubytování jinde, obvykle se při objednání platívá třetina až polovina. Nicméně ani takové výši zálohy bych se nebránila, ale určitě si přečtěte obchodní podmínky a cenové údaje o případném stornování pobytu.

Během loňské dovolené nám odepřeli vstup do sauny, kterou malý hotel provozoval. Prý si musíme každý vstup zaplatit. Jenže v reklamních prospektech hotelu stálo, že hotelovým hostům je k dispozici sauna. Na co si máme dát pozor, aby se něco podobného neopakovalo?
Ubytovaný má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny. jestliže si tedy host objednal pobyt v pokoji určité kategorie, je ubytovatel povinen mu jej poskytnout. Host má také právo užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno (např. vytápění, teplá voda, úklid pokoje apod.).

Jako společné prostory je možné chápat třeba společenskou místnost apod., nicméně podle mého názoru je možné za použití sauny nebo fitness centra vybírat určitý poplatek, pokud nebylo jasně řečeno, že např. použití sauny je v ceně pobytu. Formulace, kterou uvádí čtenářka, tedy že sauna je k dispozici, jednoznačně neříká, že je k dispozici zdarma.

bazén

Týden před odjezdem na dovolenou jsem onemocněla a musela na operaci slepého střeva, takže jsme ubytování zrušili. Jenže majitel penzionu po nás chtěl 90 procent ceny za ubytování. Měl na to právo?
Ubytovaný může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby; újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný povinen nahradit, pouze nemohl-li ubytovatel újmě zabránit. V praxi bývá tato újma realizována jako tzv. storno poplatek, uvedený v ceníku ubytovatele a zpravidla odstupňovaný podle doby, ve které oznámil ubytovaný svůj úmysl zrušit smlouvu.

Jestliže však je v ceníku uveden např. storno poplatek 100% pro případ, že ubytovaný oznámí zrušení smlouvy v době kratší než 48 hodin před nastoupením pobytu a ubytovatel nalezne náhradu, bude účtování tohoto poplatku v rozporu se zákonem, protože ve skutečnosti k takto vysoké újmě u ubytovatele nedošlo. Podívejte se tedy do obchodních podmínek, případně do smlouvy, jaké jsou storno poplatky.

Na místě je také připomenout, že smlouva o ubytování je vyňata z ustanovení občanského zákoníku týkajících se smluv uzavřených prostřednictvím dálkových prostředků. Jestliže byla tedy ubytovací smlouva uzavřena na dálku (např. přes internet, telefonicky), vztahují se na ni stejná pravidla, jako kdyby byla uzavřena za přítomnosti obou stran (např. na recepci).

Během dovolené nám v kolárně penzionu někdo odcizil kolo, majitel ovšem operuje tím, že za to nemůže, protože kolárnu kdosi nezamkl. Odpovídá i v takovém případě ubytovatel za škodu?
Odpovědnost ubytovatele za škodu způsobenou na věcech, které si ubytovaný do ubytovacích prostor vnesl, upravuje § 433 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.). Podle tohoto ustanovení odpovídá ubytovatel za škodu vždy, ledaže by k ní došlo i jinak. Vnesenými věcmi se rozumí věci, které byly vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány provozovateli nebo některému z pracovníků provozovatele. Této odpovědnosti se provozovatel nemůže zbavit ani jednostranným prohlášením (např. "za odložené věci neručíme"), ani dohodou.

hotel

Určité omezení určuje zákon u vnesených klenotů, peněz a jiných cenností. Ubytovatel odpovídá za škodu na těchto věcech jen do výše 5 000 Kč. Pokud však byla škoda způsobena těmi, kteří v provozu pracují, musí ji ubytovatel uhradit bez omezení. Bez omezení hradí také tehdy, pokud převzal věc do úschovy (např. do trezoru). Protože s ubytováním bývá často spojeno také provozování garáží, je nutné upozornit, že odpovědnost za škodu na vnesených věcech se vztahuje také na dopravní prostředky, umístěné v garážích, a na jejich příslušenství. Totéž se týká výše zmíněného kola, protože pro něj byla vyčleněna speciální místnost, a je věcí provozovatele, aby zajistil věci v ní uložené.

Právo na náhradu škody musí ubytovaný uplatnit bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, jestliže nebylo uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl. Ubytovaný má právo na náhradu skutečné škody, tedy na uhrazení ceny věci v době její ztráty, nebo na náhradu škody odpovídající poškození věci. Pokud by se nepodařilo na výši náhrady škody dohodnout, musel by ji určit znalec.

logo Sdružení obrany spotřebitelů Mgr. Ivana Picková
Sdružení obrany spotřebitelů
www.spotrebitele.info

© 2001 – 2008 COOP Centrum družstvo
Realizace DELEX s. r. o.

Zákaznický magazín 3/2008

 Starší vydání
Zákaznický magazín 2/2008
2/2008

Zákaznický magazín 1/2008
1/2008