www.coop.cz homepage magazínů
Zákaznický magazín
 Číslo 3/2004
*Vybráno z obsahu...
*Úvodník
*Jablka - jaká by měla být
*Víte, co jsou privátní
značky?

*Lunární kalendář Krásné
paní - září

*Kouzlo vídeňských
kaváren

*Lunární kalendář Krásné
paní - říjen

*Sójové omáčky
*Broskve
*Česnek
*Lunární kalendář Krásné
paní - listopad

*Tunisko v pohádce tisíce
a jedné noci

*Arabská pouštní kuchyně
*Recepty arabské
kuchyně

*Historie družstevnictví
*Kuchař světových celebrit
*Kečup je gastronomický
zázrak

*Děkujeme ti, ó prase
*Vybíráme
a konzumujeme masné
výrobky

*Knedlíky a nákypy
*Šampony a kondicionéry
*Horoskopy Ivany Reginy
Sádlové


*Základní informace

 Archivy Zákaznického
 magazínu
*Potraviny
*Stavebniny

 Historie družstevnictví
1. díl: 1847 - 1918 neboli Počátky družstevního hnutí na území současné České republiky a první spotřební družstva

Již zanedlouho, v roce 2007, si připomene české družstevnictví významné výročí, a sice 160 let svého trvání. První reálné družstvo, které vzniklo na území současné České republiky, bylo založeno již v roce 1847. Rádi bychom vás počínaje tímto dílem proto provedli bohatou historií i současností spotřebního družstevnictví - dnes právě od roku 1847 až do konce 1. světové války.

domek spolku Včela (1861)

Vznik družstevnictví u nás, podobně jako v sousedních zemích, úzce souvisel s rozvojem kapitalistických výrobních vztahů a vývojem tržního hospodářství. Tyto faktory vedly na jedné straně k růstu produkce, na druhé straně způsobovaly, že "chudí se stávali ještě chudšími".

Na obranu proti zvyšujícímu se ekonomickému tlaku a ve snaze zlepšit svoji zoufalou situaci se nejvíce postižené společenské vrstvy - dělníci ve městech a rolníci na venkově - pokoušely sdružovat do svépomocných organizací. Začaly tak vznikat první spolky založené na svépomoci a vzájemné solidaritě. Hlavním motivem vzniku spotřebních družstev (tzv. potravních spolků) byla obrana proti lichvářství soukromých obchodníků.

Naše první družstvo se nazývalo Pražský potravní a spořitelní spolek a o jeho činnosti napovídá vlastně sám název. Bylo to družstvo se smíšenou úvěrovou a obchodní činností. Členové si v družstvu ukládali svoje drobné úspory a za takto vzniklý kapitál bylo (ve velkém) nakupováno zboží běžné denní potřeby a rozprodáváno členům. Členskou základnu tvořili převážně dělníci a drobní řemeslníci. Téhož roku byl založen spolek s obdobnou činností také v Liberci a v roce 1848 vznikl ještě jeden potravní spolek v Praze.

Václav Hnízdil

V 50. a 60. letech 19. století vznikala další družstva. Některé prameny například uvádějí, že v roce 1857 byl založen spolek "OUL" ve Tmani na Berounsku a o rok později potravní spolek "Hrádek" v Pálči na Kladensku. Dostatek informací se naštěstí zachovalo o spolku "Včela" ve Stašově u Zdic, který založili v roce 1861 místní dělníci a chalupníci. Důkazem prosperity spolku bylo i to, že tři místní soukromníci museli uzavřít své prodejny. Stašovská "Včela" zanikla v roce 1884 po 23 letech trvající poměrně úspěšné existence.

Potravní spolky vznikaly i na území Moravy. Jsou zde doloženy například v Brně "Potravní spolek a výpomocná pokladna", založený v roce 1864 a o rok později spolek "Práce".

stanovy družstevního spolku, časopis Průkopník

Ve druhé polovině 60. let a na počátku 70. let 19. století prošla česká spotřební družstva specifickým vývojem. Toto období je spojeno hlavně s působením JUDr. Františka Ladislava Chleboráda, politika, národohospodáře a svérázného propagátora družstevní svépomoci, který stál u zrodu Prvního podnikatelského spolku dělnictva pražského "OUL" v roce 1868 v Praze. Bohužel velmi mnoho spolků vzniklých pod vlivem idealistických představ F. L. Chleboráda o družstevnictví, skončila neúspěchem. Špatné zkušenosti znamenaly pak na řadu let útlum v zakládání spotřebních družstev. Teprve konec 80. a hlavně 90. léta 19. století přinesla opět oživení a vznik desítek nových družstev.

V roce 1892 existovalo v českých zemích 61 spotřební družstvo, v roce 1898 již 172.

První ústředí dělnických družstev pro vzájemnou koordinaci a k ochraně společných zájmů bylo založeno v roce 1908 z iniciativy tehdejší sociálně demokratické strany pod názvem Ústřední svaz českoslovanských konsumních, výrobních a hospodářských družstev v Praze. Ze statistik tohoto svazu se dozvíme, že před začátkem první světové války sdružoval 180 konzumních družstev s 60 145 členy při 281 prodejně.

Velkou důvěru si získala spotřební družstva během války, neboť zajišťovala spravedlivé rozdělování zboží a nešmelila se zásobami jako většina soukromých obchodníků. To se také projevilo v nárůstu počtu družstev a hlavně ve zvýšení počtu členů spotřebních družstev. Statistika uvádí, že po skončení války bylo v Ústředním svazu sdruženo 208 konzumních družstev, která měla 127 108 členů při 438 prodejnách. Koncem roku 1918 se pak stala členy svazu i ta spotřební družstva, která byla do té doby členy Ústředního svazu rakouských konzumních spolků.

JUDr. František Ladislav Chleborád

O úspěšném rozvoji spotřebních družstev po roce 1918 bude příští pokračování.

Mgr. V. Vávrová

Tento článek vznikl ve spolupráci s Muzeem družstevnictví DA ČR, které se nachází v Praze 1 na adrese Těšnov 5.
V jeho stálé expozici naleznete přibližně 300 exponátů rozličného charakteru (archivních dokumentů, fotografií, tiskovin, brožur i hmotných exponátů), jež přehledně dokladují vznik, vývoj i proměny českého družstevnictví od roku 1847 až do současnosti.

Milí čtenáři a pamětníci!
Jelikož bychom i vás rádi zapojili do našich příštích expedic do historie družstevnictví v naší republice, prosíme vás o spolupráci. Zavzpomínejte na minulost spotřebních družstev ve vašem okolí, obci nebo kdekoliv v celé ČR a pošlete nám jakékoliv podklady, historické dokumenty (fotografie prodejen a jejich personálu, zakládací listiny, účtenky, reklamní plakáty a cedule, soupisy prodávaného sortimentu, výuční listy, vysvědčení způsobilosti apod.), které naleznete. Pochopitelně že veškeré zapůjčené dobové materiály jejich majitelům vrátíme a navíc je odměníme honorářem. K historickým fotografiím můžete rovněž připojit kontrastní současnou dokumentaci (především nynější podobu objektů, sortiment atd.).


cara
© 2001 - 2004 COOP Centrum družstvo
Realizace DELEX s.r.o.

Zákaznický magazín 3/2004

 Starší vydání
Zákaznický magazín 2/2004 2/2004

Zákaznický magazín 1/2004 1/2004