www.coop.cz homepage magazínů
Zákaznický magazín
 Číslo 3/2004
*Vybráno z obsahu...
*Úvodník
*Jablka - jaká by měla být
*Víte, co jsou privátní
značky?

*Lunární kalendář Krásné
paní - září

*Kouzlo vídeňských
kaváren

*Lunární kalendář Krásné
paní - říjen

*Sójové omáčky
*Broskve
*Česnek
*Lunární kalendář Krásné
paní - listopad

*Tunisko v pohádce tisíce
a jedné noci

*Arabská pouštní kuchyně
*Recepty arabské
kuchyně

*Historie družstevnictví
*Kuchař světových celebrit
*Kečup je gastronomický
zázrak

*Děkujeme ti, ó prase
*Vybíráme
a konzumujeme masné
výrobky

*Knedlíky a nákypy
*Šampony a kondicionéry
*Horoskopy Ivany Reginy
Sádlové


*Základní informace

 Archivy Zákaznického
 magazínu
*Potraviny
*Stavebniny

 Jablka - jaká by měla být
Jedním z nejčastěji pěstovaných i konzumovaných druhů ovoce jsou v ČR jablka. Všichni je dobře známe, téměř denně je konzumujeme. Víme však, jaké požadavky má toto nám dobře známé jablko splňovat, aby mohlo být nabízeno k prodeji? Samozřejmě, téměř na vše jsou v ČR předpisy, tedy i na jablka. Předpisem, který stanoví požadavky na čerstvé ovoce a zeleninu, je vyhláška č. 157/2003 Sb. ze dne 12. května 2003.

potraviny a EU

Až potud je to jednoduché. Tímto však teprve začíná složitá cesta předpisy platnými v ČR, protože ve vyhlášce se pouze dočteme, že "Čerstvé ovoce a čerstvá zelenina se zařazují podle smyslových a fyzikálních požadavků do tříd jakosti, které jsou stanoveny předpisy Evropských společenství o normách pro jednotlivé druhy ovoce nebo zeleniny nebo technickou normou". Vydáme se tedy vyhledat další předpisy, na které jsou uvedeny odkazy. Pokud začneme technickou normou, kterou je ČSN 46 3010 Ovoce čerstvé. Jádrové ovoce, zjistíme, že norma není volně přístupná na internetu, je ji nutno zakoupit.

Dalším předpisem, na který je uveden odkaz, je Nařízení Komise č. 2001/1619/ES ze 6. srpna 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka a hrušky a kterým se mění nařízení č. 89/920/EHS Vyhledáme předpis např. na internetu, zjistíme, že je uveden pouze v anglickém jazyce, česky je zde pouze název předpisu a sdělení, že tento dokument pozbyl platnosti. Soudím, že tato anabáze běžného spotřebitele odradí. Co teď? Jsou dostatečné požadavky uvedené v ČSN? Určitě ne, neboť nařízení ES mají vyšší právní sílu než technické normy a jsou od května 2004, tedy od data vstupu ČR do EU, závazná i pro naši republiku.

Pátrali jsme tedy dál a zjistili jsme, že v současné době platí pro jablka Nařízení komise ES č. 85/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka.

jablka

Nařízení je závazné od února r. 2004 ve všech členských státech, avšak s výjimkou ustanovení o velikosti, které vstupuje v platnost až od 1. srpna 2005. Pro letošní úrodu je tedy nutno dodržet požadavky na velikost jablek podle dřívějšího předpisu (Nařízení ES č.2001/1619). Bohužel podle tohoto dřívějšího předpisu musí být jablka v jednotlivých třídách jakosti větší, než stanoví nový předpis od roku 2005.

Obchodní norma platí pro jablka odrůd (kultivarů) Malus domestica Borkh. určená k dodání v čerstvém stavu. Nevztahuje se na jablka určená pro průmyslové zpracování. Jablka se dodávají ve třech jakostech - Třída "výběr", I. jakost a II. jakost.

Třídění
Jablka jsou tříděna do tří níže uvedených tříd. V příloze obchodní normy jsou vyjmenovány jednotlivé odrůdy jablek a kritéria zbarvení, rzivosti a velikosti.

Třída výběr
Jablka v této třídě jsou nejvyšší jakosti. Tvarem, velikostí a zbarvením jsou typická pro odrůdu a musí mít neporušenou stopku. Dužina musí být zcela zdravá. Jablka musí být prostá všech nedostatků s výjimkou velmi malých povrchových vad, které nenarušují celkový vzhled jablek, jakost, uchování jakosti a úpravu balení.

I. jakost
Jablka v této třídě musí být dobré jakosti. Tvarem, velikostí a zbarvením jsou typická pro svou odrůdu. Dužina musí být zcela zdravá. Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled jablek, jakost, uchování jakosti a úpravu balení:

 • malé vady tvaru
 • malé vady vývinu
 • malé vady zabarvení
 • malé vady slupky, které nepřesahují:
 • 2 cm na délku u závad podélného tvaru
 • 1 cm2 celkového povrchu pro ostatní vady, s výjimkou strupů (Venturia inaequalis), které nepřesahují 0,25 cm2 celkového povrchu
 • malé, nezbarvené otlačeniny, které nepřesahují 1 cm2 celkového povrchu.

  Stopka může chybět, je-li zlom čistý a přilehlá slupka není poškozena.

  II. jakost
  V této třídě jsou zahrnuta jablka, která nelze zařadit do vyšších tříd, ale která splňují minimální požadavky třídy uvedené výše. Dužina je bez větších vad. Tyto vady jsou povoleny, pokud jsou u ovoce zachovány jeho základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchování jakosti a úpravy:

 • vady tvaru
 • vady vývinu
 • vady zabarvení
 • vady slupky, které nepřesahují:
 • 4 cm na délku u závad podélného tvaru
 • 2,5 cm2 celkového povrchu pro ostatní vady, s výjimkou strupů (Venturia inaequalis), které nepřesahují 1 cm2 celkového povrchu
 • malé, mírně zbarvené otlačeniny, které nepřesahují 1,5 cm2 celkového povrchu.

  Velikost
  Nařízení Komise č. 85/2004/ES mění ustanovení o velikosti. Velikost se určuje buď podle maximálního průměru středového řezu, nebo podle hmotnosti.


   

  Výběr

  Třída I

  Třída II
  Velkoplodé odrůdy 65 mm/110 g 60 mm/90 g 60 mm/90 g
  Ostatní odrůdy 60 mm/90 g 55 mm/80 g 50 mm/70 g
  Neúplný seznam velkoplodých odrůd je uveden v dodatku přílohy.

  Do 31. července 2005 však platí pro velikost ještě tato ustanovení:

   

  Výběr

  Třída I

  Třída II
  Velkoplodé odrůdy 70 mm/140 g 65 mm/110 g 65 mm/110 g
  Ostatní odrůdy 60 mm/90 g 55 mm/80 g 55 mm/80 g

  Pro zajištění jednotné velikosti v balení:

 • pro ovoce tříděné podle průměru je rozdíl ve velikosti průměru jednotlivých plodů ve stejném balení omezen na:
 • 5 mm pro ovoce třídy výběr a pro ovoce třídy I a II balené ve vrstvách,
 • 10 mm pro ovoce I. jakosti volně v balících nebo prodejním balení

  Pro ovoce tříděné podle hmotnosti je rozdíl v hmotnosti jednotlivých plodů ve stejném balení omezen na:

 • 20% průměrné hmotnosti plodu v balení pro ovoce třídy výběr a pro ovoce třídy I a II balené ve vrstvách,
 • 25% průměrné hmotnosti plodu v balení pro ovoce třídy I balené volně v balících nebo prodejním balení

  Pro ovoce třídy II balené volně v balících nebo prodejním balení není stanovena jednotnost velikosti.

  V Nařízení č. 85/2004/ES jsou dále uvedeny odchylky jakosti a odchylky velikosti.

  Důležitým ustanovením je požadavek na stejnorodost. Je stanoveno, že

 • obsah každého balení musí být stejnorodý a obsahovat pouze jablka stejného původu, odrůdy, jakosti a velikosti (je-li velikost určena) a stejného stupně zralosti,
 • ve třídě výběr navíc rovnoměrnost vybarvení,
 • prodejní balení o čisté hmotnosti do 5 kg mohou obsahovat směsi jablek různých odrůd, jsou-li jednotné jakosti, a pro každou příslušnou odrůdu jednotného původu, velikosti (je-li velikost určena) a stupně zralosti.

  jablka

  Bez ohledu na příslušná předchozí ustanovení mohou být jablka, na které se vztahuje toto nařízení, v prodejních baleních o čisté hmotnosti do tří kilogramů smíšeny s různými druhy čerstvého ovoce a zeleniny za podmínek podle nařízení Komise (ES) č. 48/2003.

  Viditelná součást obsahu balení je reprezentativní pro celý obsah.

  Balení
  Jablka musí být balena způsobem zajišťujícím náležitou ochranu. Zejména prodejní balení o čisté hmotnosti nad 3 kg musí být dostatečně pevná, aby zajišťovala náležitou ochranu produktů.

  Materiál používaný uvnitř balení musí být nový, čistý a nesmí způsobovat vnější ani vnitřní poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud je tisk nebo štítkování provedeno zdravotně nezávadnou barvou nebo lepidlem. Balení musí být prostá všech cizích látek. Ovoce třídy výběr je baleno ve vrstvách.

  Označování
  Na každém balení jsou čitelným, nesmazatelným a z vnějšku viditelným písmem na stejné straně balení uvedeny tyto údaje:

  Identifikace
  Balírna a/nebo odesílatel, jméno a adresa nebo úředně vydaný nebo schválený identifikační symbol. Při použití identifikačního symbolu je však v těsné souvislosti s tímto označením uveden odkaz "balírna a/nebo odesílatel (nebo rovnocenné zkratky)".

  Druh produktu

 • "jablka", není-li obsah viditelný z vnějšku,
 • název odrůdy, případně odrůd,
 • v případě prodejních balení obsahujících směs jablek různých odrůd názvy všech jednotlivých odrůd v balení.

  Země původu
  Země původu a případně pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název; v případě prodejních balení obsahujících směs odrůd jablek různého původu je vedle názvu příslušné odrůdy uvedeno označení každé země původu.

  Obchodní údaje

 • třída,
 • velikost nebo - u ovoce baleného ve vrstvách - počet jednotek.

  Při třídění podle velikosti se uvádí:
  a) pro produkty, na které se vztahují pravidla o stejnorodosti, minimální a maximální průměry nebo minimální a maximální hmotnost;
  b) pro produkty, na které se nevztahují pravidla o stejnorodosti, průměr nebo hmotnost nejmenšího plodu v balení doplněné slovy "a větší", značkou "+", jiným rovnocenným údajem nebo případně průměrem nebo hmotností největšího plodu v balení.

  V předpise jsou dále uvedena kritéria zbarvení, slupky a podle jednotlivých odrůd jablek jejich obchodní značky, skupina zbarvení, rzivost a velikost.

  Upozornění
  S platností od 1. ledna 2003 vznikla podnikatelským subjektům uvádějícím do oběhu čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu a konzumní brambory (dovozci, vývozci, pěstitelé, velkoobchodníci, prodejci v maloobchodní síti i stáncích) i povinnost písemně oznámit provádění této činnosti místně příslušnému orgánu dozoru - tzn. místně příslušnému inspektorátu SZPI.

  A co říci závěrem?
  Jestli jsme vám tak trochu zamotali hlavu, sáhněte po prvním jablíčku, které máte, a s chutí si ho dejte - ať už k večeři nebo na snídani. Vzhledem k vysokému obsahu vitamínů, minerálů a vlákniny mají jablka povzbudivé účinky na nervovou soustavu a celkově posilují organismus.

  Tak si nechte chutnat!

  Ing. Irena Michalová

 • cara
  © 2001 - 2004 COOP Centrum družstvo
  Realizace DELEX s.r.o.

  Zákaznický magazín 3/2004

   Starší vydání
  Zákaznický magazín 2/2004 2/2004

  Zákaznický magazín 1/2004 1/2004